Január v MŠ

V mesiaci január nás čaká:
Hry so snehom
Pokusy so snehom a ľadom
Zimná zábava
Lyžiarsky kurz
Čaje z našej bylinnej špirály

Moderná trieda.
Dňa 13.1.2020 za účasti vedúcej Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry v Rimavskej Sobote, riaditeľa Tesco Rimavská Sobota, predsedu Rodičovského združenia pri materskej škole a detí bola oficiálne odovzdaná do užívania mobilná interaktívnu tabuľu do triedy pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v rámci projektu „Moderná trieda“. Deti  a učiteľky zo špeciálnej triedy Materskej školy  na ulici I. Hatvaniho v Rimavskej Sobote  by sa týmto chceli poďakovať nadácii Pontis  a spoločnosti Tesco Rimavská Sobota  za možnosť zúčastniť projektu: „Vy rozhodujete my pomáhame“. Ďakujeme všetkým, ktorí  svoj hlas – žetón odovzdali  nášmu  projektu  a tým  prispeli k získaniu  finančného daru vo výške 600€. Zo získaných prostriedkov sme mohli realizovať naše ciele v rámci projektu pod názvom „ Moderná  trieda“. Doplnením  financií  z rozpočtu  materskej školy sme mali možnosť zakúpiť mobilnú interaktívnu tabuľu do  špeciálnej triedy v materskej škole. Vytvorili sme tak  atraktívne prostredie pre učenie sa skupine detí, ktoré sú obmedzované zdravotnými problémami. Takto moderne vybavená trieda umožní prezentovať učivo novým spôsobom s možnosťou  využívať špecifické programy na rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych kompetencií. Stimulovať sluchové vnímanie, pozorovacie schopnosti, grafomotorické zručnosti, uskutočňovať rôzne jednoduché manipulačné  a jemno- motorické činnosti, ktoré sú pre súčasné deti zaujímavé a atraktívne. Ďakujeme, naše deti si to zaslúžia. Vedúca projektu: Dorota Vitályošová, učiteľka v špeciálnej triede.

Január v MŠ
Prejsť na začiatok