O nás


O násMaterská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3-6 rokov, deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ prispieva rodič alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Aktuálna výška poplatku je 20 EUR za každý mesiac vopred. Poplatok sa neuhrádza posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri materskej škole.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Delená je do pavilónov pre deti a hospodársky pavilón.

A pavilón

trieda č.1 – FIALOVÁ pre 3-6 ročné deti s narušenou komunikáciou
počet detí : 10
triedna učiteľka: Danka Vengrinová
učiteľka: Dorota Vitályosová
pedagogický asistent: Jarmila Kulčárová
pomocný vychovávateľ: Jana Sikorská

trieda č.2 – ŽLTÁ 3-4 ročné deti
počet detí : 18
triedna učiteľka: Mgr. Bianka Magyarová
učiteľka: Eva Weissová
pedagogický asistent: Kristína Habodászová

Na poschodí je učebňa AJ, psycho-motoricá herňa, logopedická učebňa a sauna.
Nájdete tu aj:
– školského psychológa: Mgr. Michaela Vargová
– zdravotnú sestru: Mgr. Zuzana Ciprusová

B pavilón

trieda č.3 – MODRÁ pre 4-5 ročné deti
počet detí : 23
triedna učiteľka: Bc. Monika Šiláková
učiteľka: Ľudmila Antalová

trieda č.4 – ZELENÁ pre 3-4 ročné deti
počet detí : 18
triedna učiteľka: Zita Tereková
učiteľka: Bc. Alexandra Juhászová

C pavilón

trieda č.5 – ČERVENÁ pre 4-6 ročné deti
počet detí : 23
triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Albertová
učiteľka: Ružena Sendrejová

trieda č.6 – ORANŽOVÁ pre 4-6 ročné deti
počet detí : 23
triedna učiteľka: Mária Madžová
učiteľky: riad. Mgr. Aneta Ruszóová, Mgr. Eva Molnárová

H pavilón

kuchyňa, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ
Prejsť na začiatok