O nás


O násMaterská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2-6 rokov, deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ prispieva rodič alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Od 1.9.2013 je výška poplatku 30 EUR u detí do 3 rokov veku, po dovŕšení 3 rokov – 12 EUR za každý mesiac vopred. Poplatok sa neuhrádza posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri materskej škole.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Delená je do pavilónov pre deti a hospodársky pavilón.

A pavilón

trieda č.1 – FIALOVÁ pre 3-6 ročné deti s narušenou komunikáciou
počet detí : 9
triedna učiteľka: Dorota Vitályosová
učiteľka: Danka Vengrinová

trieda č.2 – ŽLTÁ 2-4 ročné deti
počet detí : 20
triedna učiteľka: Eva Weissová
učiteľka: Zita Tereková

Na poschodí je učebňa AJ, psycho-motoricá herňa, logopedická učebňa a sauna.

B pavilón

trieda č.3 – MODRÁ pre 5-6 ročné deti
počet detí : 23
triedna učiteľka: Ľudmila Antalová
učiteľka: Alena Kmeťová

trieda č.4 – ZELENÁ pre 2-4 ročné deti
počet detí : triedna Mgr. Aneta Ruszóová
učiteľka: Bc. Zuzana Lancková

C pavilón

trieda č.5 – ČERVENÁ pre 4-6 ročné deti
počet detí : 22
triedna učiteľka: Ružena Sendrejová
učiteľka: Bc. Lenka Tokárová

trieda č.6 – ORANŽOVÁ pre 4-6 ročné deti
počet detí : 22
triedna učiteľka: Mária Madžová
učiteľky: riad.Eva Juhászová, Mgr. Ľubica Albertová

H pavilón

kuchyňa, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ
Prejsť na začiatok