O nás


O násMaterská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3-6 rokov, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s pokračovaním povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ prispieva rodič alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Aktuálna výška poplatku je 30 EUR za každý mesiac vopred. Mesačný príspevok s trvalým pobytom dieťaťa v meste Rimavská Sobota sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu znižuje o 5 €, t.j. na sumu 25 €. Poplatok sa neuhrádza posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri materskej škole.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Delená je do pavilónov pre deti a hospodársky pavilón.

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

A pavilón

trieda č.1 – FIALOVÁ pre 3-6 ročné deti s autizmom
počet detí : 5
triedna učiteľka: Danka Vengrinová
učiteľka: Dorota Vitályosová
pedagogický asistent: Bc. Jana Záslavová
pomocný vychovávateľ: Jana Sikorská

trieda č.2 – ŽLTÁ 3-4 ročné deti
počet detí : 20
triedna učiteľka: Mgr. Bianka Magyarová
učiteľka: Eva Weissová
pedagogický asistent: Martina Šusteková

Na poschodí je učebňa AJ, psycho-motoricá herňa a sauna.

B pavilón

trieda č.3 – MODRÁ pre 5-6 ročné deti
počet detí : 19
triedna učiteľka: Ľudmila Antalová
učiteľka: Jarmila Kulčárová

trieda č.4 – ZELENÁ pre 4-5 ročné deti
počet detí : 21
triedna učiteľka: Alena Kmeťová
učiteľka: Nikoleta Gažúrová

Na poschodí má kanceláriu náš školský podporný tím:
– školský psychológ: Mgr. Michaela Vargová
– sociálny pedagóg: Mgr. Tatiana Gecková
– zdravotná sestra: Mgr. Zuzana Ciprusová
a školský logopéd: PaedDr. Mária Lukáčová

C pavilón

trieda č.5 – ČERVENÁ pre 4-6 ročné deti
počet detí : 18
triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Albertová
učiteľka: Ružena Sendrejová

trieda č.6 – ORANŽOVÁ pre 3 ročné deti
počet detí : 18
triedna učiteľka: Mária Madžová
učiteľky: riad. Mgr. Aneta Ruszóová, Mgr. Vivien Habodászová

H pavilón

kuchyňa, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ
Prejsť na začiatok