O nás


O násMaterská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2-6 rokov, deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ prispieva rodič alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Aktuálna výška poplatku je 15 EUR za každý mesiac vopred. Poplatok sa neuhrádza posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri materskej škole.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Delená je do pavilónov pre deti a hospodársky pavilón.

A pavilón

trieda č.1 – FIALOVÁ pre 3-6 ročné deti s narušenou komunikáciou
počet detí : 10
triedna učiteľka: Dorota Vitályosová
učiteľka: Danka Vengrinová

trieda č.2 – ŽLTÁ 2-4 ročné deti
počet detí : 20
triedna učiteľka: Eva Weissová
učiteľka: Zita Tereková

Na poschodí je učebňa AJ, psycho-motoricá herňa, logopedická učebňa a sauna.

B pavilón

trieda č.3 – MODRÁ pre 5-6 ročné deti
počet detí : 22
triedna učiteľka: Ľudmila Antalová
učiteľka: Bc. Monika Šiláková

trieda č.4 – ZELENÁ pre 2-4 ročné deti
počet detí : 19
triedna učiteľka: Bc. Alexandra Juhászová
učiteľka: Mgr. Bianka Magyarová

C pavilón

trieda č.5 – ČERVENÁ pre 4-5 ročné deti
počet detí : 23
triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Albertová
učiteľka: Ružena Sendrejová

trieda č.6 – ORANŽOVÁ pre 5-6 ročné deti
počet detí : 22
triedna učiteľka: Mária Madžová
učiteľky: riad. Eva Juhászová, Mgr. Viktória Boján

H pavilón

kuchyňa, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ
Prejsť na začiatok