Podmienky prijatia


Podmienky prijatiaNa predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiavať zásada:
– rovnakého zaobchádzania,
– zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
– spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
– dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
– dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
– dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
– ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
– s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
– s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dokumenty na stiahnutie:

Prejsť na začiatok