Projekty a výzvy


Projekty a výzvyNárodný projekt POP II – Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národ. projektu: www.mpc-edu.sk

Viac o projekte si prečítate na: www.mshatvaniho.sk/dokumenty/Pomocný vychovávateľ v materskej škole
Výzva: Pomocný vychovávateľ v materskej škole
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miesto realizácie: I. Hatvaniho 1759/13, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Financovaný zdrojom: Plán obnovy a odolnosti SR
Doba realizácie: od 1.2.2022
Cieľ: Podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Personálne obsadenie pozície pomocný vychovávateľ v materskej škole: Jana Sikorská
Od 15.02.2023

LogoPrejsť na začiatok