Koncepcia MŠ


Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2014 – 2018Nosnou myšlienkou návrhu koncepcie rozvoja školy, jej dlhodobého smeru rozvoja a napredovania je vízia školy (školy, akou sa chceme stať):

„Našou prvoradou snahou je umožniť deťom, aby mohli byť deťmi. Ak majú byť šťastné, musia byť zdravé, musia mať možnosť hrať sa, behať po čerstvom vzduchu a učiť sa“.


Ciele a úlohy1. Oblasť vzdelávania a výchovy

V školskom vzdelávacom programe sa sústrediť na rozvoj kľúčových spôsobilostí ktoré sú definované v štátnom vzdelávacom programe.

 • Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu (zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať nedirektívne vedenie, preferovať pozitívnu motiváciu, rozvoj vyšších poznávacích funkcií, frontálne metódy nahrádzať skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný prístup k deťom, vzťah učiteľ – dieťa založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráce).
 • Pokračovať v individualizácii výchovy a vzdelávania, zohľadniť aj individuálne potreby jednotlivých detí, stupeň rozvoja ich poznávacích schopností, zameranie a ašpirácie vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí s nadaním.
 • Rozvíjať analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy a práce s rôznymi zdrojmi informácií (zvýšenú pozornosť venovať a zamerať sa na projektové vyučovanie, zadávať problémové úlohy, preferovať tímovú a samostatnú prácu).
 • Vytvárať podmienky na rozvoj komunikačnej spôsobilosti a predčitateľskej gramotnosti detí. Uvedené spôsobilosti rozvíjať vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
 • Vytvárať podmienky na rozvíjanie schopnosti detí v oblasti počítačovej gramotnosti, ponúknuť deťom školy aktivity zamerané na prácu s počítačom a internetom, zapojiť deti do tvorby projektov s využitím IKT, internet využívať vo výchovno-vyučovacom procese ako zdroj informácií, vytvárať dobré personálne a materiálne podmienky v uvedenej oblasti).
 • Naďalej udržiavať profiláciu materskej školy so zameraním na environmentálnu výchovu a doplnkové aktivity zamerané na šport.
 • Vytvárať podmienky na prvotné vzdelávanie cudzieho jazyka.
 • Zvýšenú pozornosť venovať výchove zameranej na zdravý životný štýl (realizovať projekt Ekostopa, dbať, aby deti pravidelne športovali – realizácia školského projektu: škola v pohybe.
 • Vytvoriť podmienky na krúžkovú činnosť.

2. Oblasť podmienok materskej školy
2.1. Personálne podmienky:

 • V nasledujúcich rokoch je dôležité motivovať pedagogických zamestnancov naďalej sa permanentne vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu a budovať svoj kariérny postup.
 • Umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní v dôležitých veciach výchovy a vzdelávania detí.
 • Motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané celoživotným štúdiom zavádzali do časovo – tematických plánov, aby využívali moderné metódy a formy vzdelávania a výchovy.
 • Vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie v práci s PC a internetom, využívanie moderných informačných technológii v každodennej praxi.
 • Žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku.
 • Zapájať sa do projektov vyhlásených MŠ na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce.

2.2. Materiálno – technické podmienky:

V najbližších rokoch je možné predpokladať priaznivejšiu situáciu v materiálnom vybavení školy. V predchádzajúcom období sa nám v spolupráci so zriaďovateľom podarilo odstrániť najzávažnejšie havarijné stavy (strechy) a vymenili sme okná. Tak isto sa nám darí vybavovať školu modernými učebnými pomôckami a technikou, kde hlavne využívame projekty vyhlásené MŠ SR a občianske združenie rodičov pri materskej škole.
Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: vybudovať alebo zrekonštruovať dopravné ihrisko a športové ihrisko, zakúpiť 1 interaktívnu tabulu, zriadiť a udržiavať Altánok poznania – ekotriedu, zapojiť sa do projektu na elektronizáciu vzdelávacieho systému regionálneho školstva.
Modernizácia budov školy a jej areálu: revitalizácia zelene v areáli školy po rekonštrukcii, vymaľovanie exteriéru školy po výmene okien, zateplenie materskej školy, výrub stromov, výsadba nových stromov.

2.3. Ekonomické podmienky

 • Prezentovaním výsledkov materskej školy presvedčiť rodičov detí, aby prihlásili svoje deti do našej školy.
 • Naplniť počty detí v triedach na ideálny stav, v zmysle platných právnych noriem, čím sa ušetria mzdové náklady bez ujmy na kvalite vo výchove a vzdelávaní.
 • Finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a materiálno-technickej oblasti získavať: úsporami a úsporným hospodárením z rozpočtových zdrojov, z mimorozpočtových zdrojov (vypracovávanie projektov na získanie grantov, sponzorské príspevky, 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, príspevky rodičov za výchovnú činnosť, rodičovská rada školy), zriaďovateľ.

2.4. Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi.

Spolupráca školy a rodiny má výrazný vplyv na školskú úspešnosť detí. Dobrá vzájomná spolupráca zlepšuje motiváciu detí k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania. V rámci zlepšenia vzťahov navrhujem:
organizovať prednášky, besedy a diskusie na témy, ktoré rodičia v súčasnosti považujú za najaktuálnejšie, napr.: Školská zrelosť, Agresívne prejavy detí, Hyperaktívne dieťa, Poruchy učenia a správania atď.
Informovať rodičov o školskom vzdelávacom programe, inovačných programoch a učebných plánoch, organizovať dotazníky o kvalite školy, Organizovať dni otvorených dverí, podujatie: školy sa predstavujú, verejné prezentácie projektov, Vítanie nových detí, Rozlúčka s predškolákmi, Deň matiek, tvorivé dielne (využiť profesijné možnosti rodičov).

 • Prostredníctvom webovej stránky školy poskytovať rodičom významné informácie o škole, o štruktúre výchovno-vzdelávacieho procesu, podujatiach, živote školy.
 • Spoluprácu s radou rodičovského združenia a s radou školy budovať na báze rovnocenného partnerstva, ako možnosti získavania spätnej väzby o kvalite školy, v oblasti strategického plánovania a pomoci škole.
 • Spolupracovať so zriaďovateľom (tvorba projektov, poskytovanie informácií o živote školy, pozvania na významné podujatia školy, účasť detí na podujatiach, organizovaných zriaďovateľom, riešenie technického stavu budovy školy).
 • Spolupracovať s inými subjektmi (Polícia – preventívny program, Knižnica M. Hrebendu, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením, základné školy – bezproblémový prechod do školy, poskytovanie informácií).
 • Poskytovať informácie o dianí v škole. V komunikácii s okolím sa sústredíme na budovanie imidžu školy (informovať o aktivitách školy, o jej vzdelávacom projekte, neustále pripomínať existenciu školy – školské podujatia, významné úspechy detí, organizo vať stretnutia s verejnosťou – dni otvorených dverí, verejné prezentácie rôznych aktivít detí školy). Zintenzívniť a skvalitniť najmä informačné aktivity o dianí v škole (informácie v médiách, aktualizácia internetovej stránky školy).Prejsť na začiatok