Rada školy


Rada školyRada školy pri MŠ I. Hatvaniho 321 Rimavská Sobota bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 01. 04. 2016.

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za +
1 Ružena Sendejová Predseda za pedagogických zamestnancov
2 Lucia Halajová Člen za rodičov
3 Dorota Vitályošová Člen za pedagogických zamestnancov
4 Mgr. Lucia Šuľková Člen za nepedagogických zamestnancov
5 Mgr. Gabriela Bálintová Podpredseda za poslancov MsZ a zamestnancov zraď.
6 Bc. Eleonóra Urbanová Člen za poslancov MsZ a zamestnancov zraď.
7 Ing. Michal Demeter Člen za poslancov mestského zastupiteľstva
8 Jaroslav Matzenauer Člen za poslancov mestského zastupiteľstva
9 Jarmila Kovácsová Člen za rodičov
10 Ing. Magdaléna Kantorová Člen za rodičov
11 Lucia Kadášová Člen za rodičov
Prejsť na začiatok