NOVEMBER 2022

V mesiaci november náš čaká:
Oslava Medzinárodného dňa MŠ – Aktivity so Stromáčikom – Beseda so zdravotnou sestrou – Vnímajkovia
– Vyhodnotenie zberu gaštanov

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 
Deň materských škôl sa každoročne usporadúva 4. novembra na počesť založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska, ktorá bola založená v Banskej Bystrici v roku 1829.
Pri príležitosti Dňa materských škôl sa aj naša materská škola zapojila do týchto osláv. Celý deň sa realizovali zaujímavé edukačné aktivity, pri ktorých deti získavali hravou formou nové vedomosti a zručnosti. V rámci aktivít deti s pani učiteľkami vytvorili plagáty, vyrábali maketu škôlky a nakreslili ich obľúbené miesta v našej škôlke. Z týchto výtvorov sa zrealizovala výstavka, ktorú si rodičia a návštevníci mohli prezrieť vo vonkajších priestoroch.
Súčasťou tohto dňa bol aj lampiónový sprievod zamestnancov, detí a rodinných príslušníkov našej škôlky. Sprievod sa niesol od MŠ I.Hatvaniho po Hlavné námestie, kde si deti zaspievali hymnu materských škôl a rozdali sa im sladké odmeny.
Chceli by sme sa Vám poďakovať, že ste tento deň oslávili s nami a užili ste si nezabudnuteľný zážitok.
Ďakujeme!🥰 /foto viď. fotogaléria/

VYHODNOTENIE ANKETY
„ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE MŠ A RODINY A KVALITA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA MŠ Z POHĽADU RODIČOV“.
Pri príležitosti Dňa Materských škôl na Slovensku sa v našej MŠ uskutočnil prieskum spokojnosti rodičov s našou MŠ.
Ankety sa zúčastnilo 56 respondentov/rodičov v čase od 26.10. do 4.11. 2022.
Priemerný vek respondentov bol 35 rokov, zo zúčastnených bolo 47 žien a 9 mužov.
Z ankety vyplýva, že drvivá väčšina respondentov je o dianí v MŠ dobre informovaná a to najmä prostredníctvom rozhovoru s učiteľkami, webovej stránky MŠ, ako aj triednych skupín na sociálnej sieti. Rodičia sú, až na niekoľko jednotlivcov, veľmi spokojní s prácou vedenia aj personálu, so vzťahom učiteliek k deťom, ich profesionálnou úrovňou a celkovou starostlivosťou o deti.
Vysoko prevláda aj veľká spokojnosť s ponukou záujmových a športových aktivít. Viacerí tieto dve skutočnosti považujú za silnú stránku MŠ. Rovnako prevláda aj spokojnosť s materiálnym
a estetickým vybavením MŠ. Ako ďalej z ankety vyplýva, slabšou stránkou sa javí kvalita a úroveň stravovania, až tretina respondentov ju označila úrovňou 3 z 5 (15 opýtaných).
Najžiadanejšou formou poradenstva je rozhovor s učiteľkami (51 opýtaných) a on-line odborné články a publikácie v triednych skupinách na FB (7 opýtaných). Ako forma spolupráce rodiny a MŠ, ktorú by si rodičia najviac želali, boli označené spoločné výlety a exkurzie a spoločné posedenia s kultúrnym programom detí. Trom z opýtaných nevyhovuje dĺžka prevádzky, pričom dvom by vyhovovala popoludní prevádzka do 17-tej hodiny, jednému dopoludnia od 6:00.
Sme veľmi radi, že u drvivej väčšiny zúčastnených prevláda celková spokojnosť a kladný obraz našej MŠ. V oblastiach, kde to tak ešte nie je, sa budeme snažiť Vašu spokojnosť zvýšiť na najvyššiu možnú mieru a dosiahnuť ešte vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania aj s Vašou spoluprácou, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Ešte raz ďakujeme za Vašu pomoc a čas, ktorý ste vyplneniu dotazníka venovali!🙌🥰📝

AKTIVITY SO STROMÁČIKOM
V novembrovej ekopátračke sme sa venovali hospodárskym zvieratám🐶🐮🐰. Je to téma, ktorá každý rok prináša deťom nové zážitky a poznatky😀🧐. Dozvedeli sme sa ako slúžia hospodárske zvieratá ľuďom k zabezpečeniu potravy, na pracovné účely, na zachovanie rovnováhy ekosystému.🐝🪱 Vytvorili sme „Našu farmu“ a vymysleli sme aj slogan „Farma, kde môžu zvieratká snívať“🐓🐔. Vyskúšali sme rôzne farmárske práce, strihali sme ovce🐑, dojili sme kravu🐄. (na farmárskych trenažéroch😴) Vyrobili sme vlastné maslo, aj ochutnali🍚😋. /foto viď. fotogaléria/

ŽIVÍ VNÍMAJKOVIA NA NÁVŠTEVE V MŠ HATVANIHO
Deti v našej materskej škole aj prostredníctvom projektu Vnímajkovia vedia, že svet okolo nás je pestrofarebný a že každý človek v ňom má svoje miesto. Okrem špeciálnych bábik, pomocou ktorých objavujú svet rôznorodosti a inakosti, privítali naši predškoláci v piatok 11. novembra vzácnu návštevu. Prišli k nám živí Vnímajkovia, pán Vladimír Zán a pani Iveta Vargicová zo Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Rimavskej Sobote. Deťom porozprávali o svojom zdravotnom znevýhodnení – slabom zraku a podelili sa s nimi o to, ako sa im s takýmto handicapom žije. Priniesli so sebou aj pomôcky, s ktorými prekonávajú prekážky a ktoré im uľahčujú každodenný život. Deti si vyskúšali bielu palicu, pozreli si veľkú lupu, aj zaujímavú knižku s pre nich zvláštnymi bodkami. Hostia im vysvetlili, že je to knižka pre nevidiacich ľudí, napísaná Braillovým písmom. Naši malí Vnímajkovia si ju zvedavo „prezreli hmatom.“ Uja Vlada a tetu Ivetu potom zasypali množstvom otázok. Zaujímalo ich napríklad to, ako si nevidiaci ľudia varia jedlo, či s akými dopravnými prostriedkami cestujú. Niektoré veci už ako správni Vnímajkovia vedeli. Napríklad, že vodiacemu psíkovi nemôžu dávať jedlo a rozptyľovať ho, alebo že nevidiacim ľuďom pomáha pri prechode cez cestu semafor pomocou zvukových signálov. Spomenuli aj, že si na niektorých miestach v meste všimli odkryté poklopy, do ktorých môžu nevidiaci ľudia ľahko spadnúť.
Polhodinka ubehla veľmi rýchlo. Vzácnym hosťom sme sa poďakovali za množstvo cenných informácií, ktorými nás obohatili, a popriali sme im všetko dobré.
/foto viď. fotogaléria/

NOVEMBER 2022
Prejsť na začiatok